حقوق بازنشستگی عمومی

طرح بازنشستگی کانادا, بازنشستگی و مزایای مرتبط با سن بازنشستگی, حساب درآمد بازنشستگی کانادا و برنامه‌ریزی بازنشستگی.

مزایای خانواده

مزایا برای کمک به خانواده تان با هزینه‌های پرورش کودکان، مرخصی زایمان و والدین، مراقبت دلسوزانه به اضافه حساب برای تخمین میزان سودی که ممکن است استحقاق آن را داشته باشید.

بیمه استخدام

بیمه اشتغال (EI) شامل مزایای موقت برای کارگران, بیماری, ماهیگیری و مزایای مرتبط با خانواده همچنین نحوه استفاده آنلاین و ارائه گزارش می باشد.

مزایای ناتوانی

حقوق بازنشستگی و مزایای بیمه معلولیت، بازسازی خانه‌های مسکونی، برنامه‌های پس‌انداز و برنامه بازپرداخت مالیات بنزین.

مزایای مسکن

میزان کاهش قیمت مسکن جدید, کمک مالی به تعمیر خانه, بهبود دسترسی به ساکنان معلول و افزایش کارآیی انرژی آن.

برنامه‌ریزی آموزش و کمک دانشجویی

برنامه‌ریزی برای تحصیلات, پس‌انداز, بودجه و اکتشاف کمک‌های تحصیلی و انتخاب‌های شغلی.

مزایا ها را بیابید

یک لیست سفارشی از برنامه‌های فدرال، استانی و منطقه‌ای و خدماتی که ممکن است واجد شرایط آن باشید.